Languages

Ga'anda

Tǝrta tǝ ǝnɗi nech ɗaran

Mirshishǝngndi Yesu yi Wanherha Arta

Ma tǝrin ǝn mǝɗiya chokchan wa tǝ "Nggǝmani" ǝnɗi nat mbuˈtǝ fe mǝɗiya:

  • No mbahǝn ɗǝf ǝnɗi tǝrtu mǝɗiya kǝthlǝm kǝ chin tǝr yi indiyo ngga yi lǝmo wa. No mbahǝn chekanda ma chit ter yi indiyo ndak. No paɗ mabhǝn fǝrandǝ fowun fe nech chit ter yi inchiyanda ndak
  • Ma no tǝr ǝnɗiya kǝthlǝm kǝ hiyeen kaɗi nggǝmawaˈǝn wa. Nggo tam thlǝt ǝn kǝ indi ǝnɗi tǝrtu mǝɗiya wa.
  • Nggo tam mbǝɗandǝ ǝn ha mǝɗiya wa ndu kǝ chekeen ǝ́n ɗar tǝrta wa nat ndu nguɗǝh wa, tǝ mban chika yen wa.
  • Nggo tam chit ter tǝ ǝnɗi tǝrtu mǝɗiya kǝthlǝm kaa wandǝɓǝthla wa
  • Terˈyo chokchan tǝ nen kǝ thla nech kǝ yi kahkanda yi fe nech kǝ fǝ kǝschaˈan har

Nggǝmawi wa