Ga'anda

Micha Nakaˈan

WIRA TƏ NJIN CHOKTA

Nafchi Kaandecha nechandǝ kǝ kwathl nef arta thlǝ ˈya fe wa Ngum-Ngumi, kappa thlǝ tǝrekta, thlǝ huɗata, paɗ pangnda thlǝ re-nǝssǝ terchan tǝ wancha, kakecha tǝ saˈarchaˈan terchan. Kǝ mǝrkan tǝn kandǝ ɓutaˈan yi shemetˈyan thla thlǝ kuɗuk tǝndǝ anchǝsi kǝ chok kǝɗ mǝthlan. Nakandǝ kǝ fǝ manandǝ tar raˈat yanda, thlǝ mananchandǝ Ngum-ngum, kǝɗ ɓutǝ ɗǝhata. Fowun hur wanchiyan, thlǝ kuɗuk chandǝ tǝ tanda ma ǝ mǝrnda. Thlǝm fowun wanchaˈan ˈyan wa Mbirthlenda, Ngamsa, Ɗakwanriya, Lekleke, tǝ sembira. Fen paɗ chok chandǝ kǝɗ ɓucha, ndu ɓutǝ hwaˈarcha fe thlǝ nawaktǝ fee. Ɓuchaˈan nechandǝ wechicha mǝ yi chin nanda thla nggitchǝ tanda. Kǝ nakan wa Ngum-Ngumi kǝɗ ɓutǝ hwaˈarcha tǝ paɗ chok kǝ ǝna mananda, thlǝ fǝranchanda maanda tǝ para anchi, Mal kan njin wiryan ha thla nat ndǝ tǝ chokta ǝ nggwal Mandara ha wur kutǝrakta. Kutǝrakti nggwal mandara hǝmchan ha kǝthlǝm thlaˈti Mai Idiris Alooma [157o -1602] thla thlǝthlech wur kutǝrakti hahi Borno kǝˈin chich kǝ chima mǝrti haiˈan kaɗi.

HARTA

Ngum-ngumi pǝɗakan tǝ kwathlan kǝmɗi parchaˈan nggitiktǝnda Falicha.Lechandǝ kǝ Ɓangira kǝ nandǝ ɗǝt kǝ Vimtim nat yu ǝ hahi Fali nech ɓukwiya kǝ Mubi. Nakan Falicha thlech yandǝsi kǝɗ Kaandecha , hahiˈan chankan tan dǝf ngguɗeh , Kaandechaˈan mal kandǝ thlech yandǝ ha hari Kanakurucha parchǝnanda paɗ chikan kandǝ tanda ndan kandǝ tanda wa kǝ mbǝhanda kǝ nandǝ pǝk ǝnɗi na ɓutǝ Ngum-Ngumi mbuˈta kǝ nandǝ wiˈta . Chat ɓutaˈan ɗǝkan tǝ tandɑ tǝ mǝt hǝmǝn farta thlaˈatǝ ǝ Vimtim kǝ Tilmbang nduk tǝ Digilbiza , Pella , tǝ Dingga ǝ hahi kuturnggǝncha. Thlaˈtǝ minni ɓutaˈan ɗǝkan tǝ tanda kǝ Farwagali tǝ Kankengera kǝ kan nggwal Makwar nduk tǝ hur wur Kaanda.

Nggwal Makwar

Terti nafcha ǝ Makwar ɓitǝ chakmi haha , fowun mi mbangchaˈan ɓi ndǝ tǝ tǝtyanda kǝmɗi panggǝnchi Ngum-Ngumi . Kǝ pok ndǝ ɓutaˈan kǝthlǝm kǝ pǝɗan ndǝ kǝ pangga. pokamndi ɗikandǝ tǝ tǝtyanda kǝmɗi ɓutǝ hwaˈarchaˈan , karkan mefa. Mi mbanggan I fe karanda fe mefǝ yu malkandǝ Makwar ha,mi mbeng ini fǝ asin chiˈni thlǝ ˈyatndǝ tanda wa ,poka , choh wa pokamndi ndaˈan chich kǝ ɓukwiya thlǝ ˈya fe tanda wa Boga. Malchandǝ mi mbeng ini ha ǝ nduk wa,tǝ yowun Ngum-Ngumi ndaˈan pinchǝ hayang tǝ chakti miyanha wanggaˈal ndikta tǝ tar raˈata chikan samǝn ha tǝ yi wur kaanda tǝ Kaɓǝn.Kǝ pang nguɗeh kǝɗa , Kaɗan [ tǝ Kaɓnda wa Kataˈan] ɗǝf ndǝ indi yandǝ paɗ kǝ mǝta thla nggowaktǝ nefsi , kǝthlǝm kǝ mbǝs ndǝ mi mbeya yi indiyanda , tǝ shemeti ɓuti Mbirthlengda . Kataˈan chathl chǝ Wur Kaɓǝn , kǝrsǝ mbǝrtǝ yan ha tǝ Kuleya tǝ paɗ Kongga . Wurafǝr ǝ choktaˈan ˈyanda pichan fata tǝ innaa thlǝ nech tithla ɗar nggwela , mǝɗi chathlǝ Kataˈan ndaˈan chokchǝ ɓukwiya kǝ Gabun.

Chat fe kǝmchǝsi kǝ mbǝhandǝ ɓutaˈan kǝ hahiɗi nggowaktǝ nachǝsi ǝ wur kaanda thla pǝnchǝ wa Ngum-ngumi taˈan yah wasi kǝ mbǝh kǝ pang paɗ wa Harta kǝ Gangrang tǝ Bidel tǝ yowun Ngum-ngumi . Harta kǝ Homba tǝ Dingai tǝ ɗakwanriya .

Tǝ nat taˈan Ngum-Ngumi chokchan kǝ wumˈindi fǝ harcha ndǝ kǝrsa tǝ pangga kǝ nggwal Makwar. Njin mǝt chokti fe ɓecha tǝ tar raˈat yanda sǝndǝ fe wa nafchǝ kaandecha [Chifartawa2009] Nat mǝɗi nafe mbǝs yowun Ngum-Ngumi chokchan wa nafchi kaandech nech minni . Barns hur hurat 1980 tǝptǝ fowun tertǝ ɓuchǝ ngum-ngumi chaˈanfa fe che fe ɗǝf fatsi ǝ nggwal poka . Shenggancha tanda kum kǝ nggǝrsǝ mahkan.Ə ɗar nggwal Dingai shengganchan tanda wanherhaˈarta fowun ǝ Gangrang. Nechandǝ kumchit ɗǝrman nggǝrsǝ chap fowun mbǝrthlenggǝn chaˈan ǝ hur hahiˈan. Nechan tǝmɗi harta wethlǝ kakechi Ngum-Ngumi taˈan ha ǝ ɗar Makkwar , kǝn fe mbǝs mǝrǝɓ Boga , Gabun Gangrang , Dingai tǝ hur wur Kaanda tǝ takǝt wan mǝrǝɓchaan welchǝ ha kǝthlǝm ka mǝt huɗata chokan kǝ wiryanda .

Nggwal makwar ndaˈan nech kǝ chima mǝɗi thlǝ manandǝ nat wurchi nafchi kaandecha.Nggwallan nech kǝ njin wuran I Ngum-Ngumi kǝ ɓuta , thla thlǝ manandǝ fee . Ma choh nechan kǝ kwastǝ tar raˈata . Chika yen hurata ɗǝri ngǝr inda kutǝr panggnan thlǝ shichan kǝ dar ɓǝɓifechi nafchiyan tǝ chan usoko Farta , tǝ farti ˈyera ǝ minni . Ndǝri sǝfakta thlǝ ɓechan ǝ hombata , thlǝ ɓechandǝ tǝ ɗǝsǝmnda thla lech nǝhata ǝ hǝnga kǝ sǝt kǝ hur ɓutǝ Ngum-Ngumi , Kǝ nandǝ ngak sǝmnda . Ndǝ wanmǝrta tǝ Ngamsa, tǝ wan yiɗ ˈyera thlǝ wumchandǝ ha kǝ mǝt arta ǝ wanfarta .

Thlǝmɗiyawa Gaanda ndaˈan nech kǝ mi wanshehɗeta thlǝ ˈyat nda , cheti ˈyaɗan wa KANRAˈAN Saktǝ thlǝm Kaanda ndaˈan nech kǝ weˈtǝ nafchǝ arta kǝ kakechnanda harchǝ mǝt arta.